Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 và số cổ phần sở hữu ngày 31/12/2013:

Stt Họ và tên Chức vụ Tổng số
cổ phần sở hữu
Tỷ lệ
sở hữu
Trong đó: Số cổ
phần hạn chế
chuyển nhượng
1 Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
85.250 0,51% 0
2 Bà Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
100.000 0,60% 0
3 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
18.290 0,11% 0
4 Ông Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
14.400 0,09% 0
5 Ông Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT
Kế toán trưởng
11.440 0,07% 0
6 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 6.700 0,04% 0
7 Bà Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT 22.000 0,13% 0
8 Ông Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 1.100 0,01% 0
9 Ông Võ Hữu Tuấn Thành viên HĐQT 1.100 0,01% 0

Các thành viên HĐQT không chuyên trách:

 • (1) Ông Nguyễn Quý Sơn
 • (2) Ông Trần Anh Tuấn
 • (3) Ông Võ Hữu Tuấn

Các thành viên độc lập:

 • (1) Ông Võ Hữu Tuấn (Đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, hiện Bảo Việt không nắm giữ cổ phần của Imexpharm)
 • (2) Ông Trần Anh Tuấn (Đại diện cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam - VFM, VFM hiện không nắm giữ cổ phần của Imexpharm)

Các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

Hoạt động của Hội đồng Quản trị: Xem Báo cáo Hội đồng Quản trị

Các cuộc họp của HĐQT trong năm:

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi
họp tham dự
Tỷ lệ % Lý do không
tham dự
1 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT 5 100  
2 Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT 5 100  
3 Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 3 100  
4 Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT 5 100  
5 Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT 5 100  
6 Võ Hữu Tuấn Thành viên HĐQT 5 100  
7 Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 5 100  
8 Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT 5 100  
9 Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT 3 100  

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị có 02 cuộc họp đột xuất qua Email với sự tham gia và thống nhất 100% (9/9) thành viên Hội đồng Quản trị.

Các thành viên được mời họp:

 • Ông Huỳnh Văn Nhung: Phó Tổng Giám Đốc Công ty (2 buổi họp)
 • Ông Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng Ban Kiểm soát (2 buổi họp)
 • Bà Lê Thị Kim Chung: Thành viên Ban Kiểm soát (2 buổi họp)

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành:

 • Ông Võ Hữu Tuấn
  • Ông Tuấn được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10-04-2009. Là thành viên độc lập ông có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tái cấu trúc khối tài chính, phát hành thêm cổ phiếu, công bố thông tin.
 • Ông Trần Anh Tuấn
  • Ông Tuấn được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10-04-2009. Là thành viên độc lập ông có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của công ty trong lĩnh vực vi mô, vĩ mô của nền kinh tế, cung cấp kịp thời những thông tin của ngành phục vụ công tác quản trị công ty.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt đã được đào tạo về Quản trị công ty

Stt Họ và tên Chức danh
1 Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
2 Bà Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3 Ông Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4 Bà Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT, Chánh VP Tổng hợp
5 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT
6 Bà Lê Thị Kim Chung Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Pháp chế
7 Bà Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Quản trị
8 Ông Ngô Minh Tuấn Thư ký Tổng Giám đốc

Bên cạnh đó, HĐQT, Ban Điều hành và một số cán bộ chủ chốt cũng thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn Quản trị công ty tốt của ASEAN và quốc tế để từng bước chuẩn hóa Quy chế Quản trị công ty cho Imexpharm.

BAN KIỂM SOÁT

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 và số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2013:

Stt Họ và tên Chức vụ Tổng số cổ
phần sở hữu
Tỷ lệ
sở hữu
Trong đó: Số cổ
phần hạn chế
chuyển nhượng
1 Ông Nguyễn Đức Tuấn Trưởng
Ban Kiểm soát
1.100 0,01% 0
2 Bà Lê Thị Kim Chung Thành viê
Ban Kiểm soát
5.244 0,03% 0
3 Bà Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên
Ban Kiểm soát
4.871 0,03% 0

Ông Nguyễn Đức Tuấn là thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Hoạt động của Ban Kiểm soát: Xem Báo cáo Ban Kiểm soát.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành

Tổng tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của các thành viên HĐQT kiêm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2013 như sau:

Stt Họ và tên Chức vụ Tổng thu nhập
sau thuế
năm 2013 (VND)
1 Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
2.392.213.337
2 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
1.590.849.449
3 Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
1.258.145.130
4 Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
925.128.796
5 Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT
Kế toán trưởng
764.676.198
   Tổng cộng 6.931.012.910

Chế độ tiền lương, thưởng của Ban Điều hành và các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo chính sách tiền lương, thưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, được trình bày trong phần “Phát triển toàn diện nguồn nhân lực”. Chi phí và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được chi trả theo mức quy định tại Quyết định của HĐQT về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, theo điều lệ của công ty. Theo đó thù lao bình quân trước thuế của các thành viên HĐQT năm 2013 là 16.000.000 VND/người/tháng. Tổng thù lao trước thuế Imexpharm chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát là 148.000.000 VND/tháng.

Các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị ngoài việc nhận thù lao mỗi tháng còn có chế độ thưởng lễ, Tết. Ngoài ra HĐQT, Ban Kiểm soát còn có chế độ thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ thông qua trong năm, lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc có chế độ xe công tác, công tác phí trong và ngoài nước, chế độ sử dụng điện thoại theo thực tế phát sinh, và chế độ chăm sóc sức khỏe.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt Người thực hiện
giao dịch
Quan hệ với
cổ đông nội bộ
Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ
  Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ
Lý do
tăng, giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ %
1. Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
86.900 0,52   100.000 0,60 Tăng cổ phiếu nắm giữ
2. Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
48.290 0,29   18.290 0,11 Giảm cổ phiếu nắm giữ
3. Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc
4.400 0,03   14.400 0,09 Tăng cổ phiếu nắm giữ
4. Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên
Ban Kiểm soát
7.871 0,05   4.871 0,03 Giảm cổ phiếu nắm giữ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.