Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động nắm 2014

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2013, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn ra trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tuy kinh tế Việt Nam có dấu hiệu ổn định và phục hồi nhưng chưa đạt được kỳ vọng và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Nợ xấu, hàng tồn kho ở mức cao và chậm được xử lý; lãi suất tín dụng tuy giảm nhưng còn ở mức cao và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; sức mua giảm,... ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển  doanh nghiệp.

Ngành Dược Việt Nam là ngành còn non trẻ, có những khó khăn đặc thù do nguyên liệu phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài và chịu áp lực cạnh tranh rất cao không chỉ giữa các công ty dược trong nước với nhau mà còn với các công ty dược nước ngoài. Bên cạnh đó một số cơ chế, chính sách của nhà nước cho ngành dược còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa có cơ chế khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước, chưa khuyến khích các công ty dược trong nước đầu tư chiều sâu về công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã đưa ra giải pháp quản trị, điều hành Công ty theo hướng linh hoạt thích ứng với diễn biến thị trường, tiếp tục kế thừa và phát huy những nền tảng vững chắc, giữ vững vị thế là Công ty dược sản xuất thuốc Generics chất lượng hàng đầu Việt Nam, cam kết những giá trị vững bền với cổ đông, khách hàng và các bên liên quan khác.

Tuy không có được mức tăng trưởng cao, nhưng kết quả đạt được trong năm 2013 chứng minh cho thấy những nhận định đánh giá tình hình của HĐQT để đặt ra chỉ tiêu cho kế hoạch năm 2013 là sát với tình hình thực tế và sự nỗ lực, phấn đấu để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra là điều đáng được ghi nhận, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013

Tổng doanh thu năm 2013 thực hiện đạt 100,19% so kế hoạch, tăng trưởng 2,3% so với năm 2012.

HĐQT Công ty Imexpharm hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, được xây dựng theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/TT-BTC
quy định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty Đại chúng, đây là cơ sở pháp lý để quản trị chỉ đạo điều hành Công ty đạt độ minh bạch cao, đáp ứng được lòng tin của Cổ đông, nhà đầu tư và người lao động. Bên cạnh đó, HĐQT cũng tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy chế báo cáo đối với Công ty niêm yết về công bố Báo cáo tài chính kiểm toán định kỳ và Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên. Các kết quả tài chính 6 tháng và năm được Ban Kiểm soát và Công ty kiểm toán Deloitte soát xét và kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ ngày 17/05/2013 đã bầu ra HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới
2013-2017. Kết quả đã bầu ra HĐQT gồm 09 (chín) thành viên đảm bảo sự ổn định và có tính kế thừa để nâng cao năng lực quản trị Công ty, có 3 thành viên không điều hành, trong đó có 2 thành viên độc lập đảm bảo tính khách quan trong các quyết định của HĐQT và đồng thời tuân thủ theo luật định.

Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) phiên họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp; 03 (ba) phiên họp đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc xin ý kiến qua thư điện tử. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban Kiểm soát theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát. Các cuộc họp HĐQT năm 2013 đã tập trung giải quyết và thông qua các vấn đề trọng tâm về chiến lược phát triển giai đoạn 2013-2017; chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013; việc vay vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh; Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2013-2017; bổ nhiệm nhân sự và bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017; việc mua bổ sung cổ phần của Công ty cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười; việc điều chỉnh mô hình tổ chức của Imexpharm; việc nâng cấp 2 nhà máy Penicillin và Cephalosporin Bình Dương lên tiêu chuẩn PIC/S-GMP.

Ngoài ra, trong năm 2013 HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực nhằm làm tốt chức năng tham mưu cho HĐQT đáp ứng yêu cầu theo quy chế quản trị Công ty và giám sát việc thực hiện trong quá trình
điều hành.

Các Biên bản, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên, lợi ích cao nhất của cổ đông và sự phát triển bền vững của Imexpharm.

Các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2013:

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 Số 01b/NQ - HĐQT - IMEX 18/01/2013 NQ về việc vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
2 Số 05/NQ - HĐQT - IMEX 11/03/2013 NQ về việc mua bổ sung CP Cty CPNCBT & PTDLĐTM
3 Số 07/NQ - HĐQT - IMEX 11/04/2013 NQ về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông NK 2013-2017
4 Số 08a/NQ - HĐQT - IMEX 24/04/2013 NQ về việc vay vốn sản xuất kinh doanh
5 Số 17/NQ - HĐQT - IMEX 22/05/2013 NQ về việc bầu các chức danh NK 2013-2017
6 Số 28/NQ - HĐQT - IMEX 23/07/2013 NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 23/07/2013
7 Số 31/NQ - HĐQT - IMEX 29/10/2013 NQ về nội dung cuộc họp HĐQT ngày 28/10/2013
8 Số 32a/NQ - HĐQT - IMEX 03/12/2013 NQ về việc điều chỉnh mô hình tổ chức của Imexpharm

Năm 2013, HĐQT đã luôn chủ động giám sát, phối hợp, hỗ trợ công tác quản lý điều hành, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, với những hoạt động cụ thể như sau:

 • Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.
 • Chủ Tịch HĐQT tham gia cuộc họp giao ban từng quý với Ban TGĐ, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng, ban chức năng để nghe báo cáo hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi
  Ban kiểm toán nội bộ cũng như các bộ phận chuyên trách nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
 • Triển khai việc chốt danh sách cổ tức lần 2 năm 2012 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 28/06/2013.
 • Thực hiện việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 16/12/2013.
 • Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị Quyết HĐQT, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
 • Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chi phí và thu hồi công nợ.
 • Giám sát tiến độ các dự án đầu tư: (1) Nhà máy thuốc tiêm Penicillin tại KCN Việt Nam - Singapore 2 - Bình Dương, đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế xét duyệt cấp giấy chứng nhận GMP-WHO ngày 08/04/2013. (2) Đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống SAP-ERP, tòa nhà văn phòng Công ty. (3) Tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cấp các nhà máy lên tiêu chuẩn PIC/S - GMP.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và theo sát các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết, Thông báo của HĐQT và không phát hiện điều gì bất thường trong công tác điều hành Công ty của Tổng Giám đốc cùng với các cán bộ điều hành khác.

Imexpharm đã trải qua năm 2013 với tình hình kinh doanh đầy khó khăn, việc cung ứng thuốc cho hệ điều trị giảm mạnh 30% so với năm 2012 do những bất cập trong chính sách của ngành. Mặc dù vậy, với tinh thần quyết liệt trong quản lý điều hành, kiên trì không ngại khó khăn, luôn nhìn thấy cơ hội trong thách thức, Tổng Giám đốc cùng với Ban Điều hành đã liên tục đưa ra nhiều giải pháp kinh doanh, phù hợp với thực tế diễn biến thị trường, liên tục hỗ trợ khối S&M. Nhờ vậy, Imexpharm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 với nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, đặc biệt nhất là thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thị trường OTC lên đến 42% - một tốc độ kỷ lục từ trước đến nay.

Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đều là những thành viên có chiều sâu kinh nghiệm và chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc lĩnh vực phụ trách. Ban Điều hành rất gắn bó và tâm huyết với sự phát triển của Công ty, luôn hành động vì quyền lợi cao nhất của Công ty và quý cổ đông.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY - NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2013

Chất lượng cao, ổn định và luôn cải tiến đã làm nên giá trị cốt lõi cũng như lợi thế cạnh tranh của Imexpharm trong suốt 30 năm qua.

Trong năm 2013, với sự nỗ lực không ngừng của HĐQT cùng với Ban Tổng Giám đốc trong quản trị điều hành chiến lược sản xuất kinh doanh, linh hoạt theo sát thực tế thị trường và mạnh dạn đề ra các giải pháp phù hợp, kịp thời giúp Imexpharm hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ 2012 đã đề ra, với kết quả như sau:

Chỉ tiêu 2013 2012 TH/KH (%) So 2012 (%)
Tổng Doanh thu 851.671 832.497 100,19 102,30
Trong đó: Xuất khẩu 14.486 8.682 162,85 166,85
- Lợi nhuận trước thuế 106.057 115.135 101,00 92,11
- Nộp ngân sách 71.213 88.999 94,95 80,10

((*) Lợi nhuận trước thuế năm 2012 - 2013 chúng tôi sử dụng trong báo cáo là lợi nhuận trước khi trích lập quỹ Phát triển khoa học và công nghệ để phản ánh đúng bản chất kết quả hoạt động của Công ty).

Tổng doanh thu: năm 2013 thực hiện đạt 100,19% so kế hoạch, tăng trưởng 2,3% so với năm 2012; Trong đó, doanh số hệ thị trường (OTC) chiếm 60% tăng 42% so năm 2012, doanh số hệ điều trị (ETC) chiếm 40% giảm 30% so năm 2012 do ảnh hưởng Thông tư 01 về đấu thầu thuốc.

Doanh thu xuất khẩu: thực hiện đạt 162,85% so kế hoạch, tăng 66,85% so với năm 2012, tương đương 14.486 tỷ đồng (684.000 USD), chiếm 1,73% doanh thu sản phẩm do Công ty sản xuất.

Về lợi nhuận trước thuế, do ảnh hưởng của Thông tư 01 phải đầu tư phát triển thị trường OTC, nên lợi nhuận thực hiện tuy đạt 101% kế hoạch nhưng chỉ bằng 92,11% so với năm 2012. Điều này cũng không nằm ngoài kế hoạch dự báo của HĐQT và Ban Điều hành về những khó khăn của thị trường trong năm 2013, nhờ vậy đã có sự chuẩn bị tốt trong việc kiểm soát chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm, thực hành tiết kiệm và không phát sinh chi phí lãi vay, nhờ vậy đã hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ 2012 giao phó.

Về nộp ngân sách doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và theo đúng quy định.

Trong năm 2013 dưới ảnh hưởng của thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC về đấu thầu thuốc, HĐQT và Ban Điều hành đã thống nhất chiến lược một mặt chú trọng đầu tư thâm nhập và phát triển thị trường OTC, mở rộng chiều sâu hệ thống phân phối; mặt khác cũng lên kế hoạch triển khai nâng cấp nhà máy Cephalosporin và Penicillin tiêm lên tiêu chuẩn PIC/S - GMP, đồng thời chuẩn bị tốt các phương án sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu vào bệnh viện thời gian tới.

Việc thỏa thuận ký kết được hợp đồng sản xuất nhượng quyền sản phẩm hướng đến đấu thầu theo thông tư 01 với Tập đoàn đa Quốc gia cũng là một kết quả đáng ghi nhận của HĐQT trong năm 2013. Bước đầu Imexpharm đã tiến hành đăng ký 10 sản phẩm chủ lực để đưa vào sản xuất.

Ngoài việc đầu tư cho nhà máy và sản phẩm, các công cụ để quản trị doanh nghiệp tốt cũng được HĐQT chú trọng đầu tư. Sau khi dự án SAP-ERP được đưa vào khai thác có hiệu quả, Imexpharm cũng đã phối hợp với đơn vị Đào tạo và Tập đoàn Toppion để triển khai ứng dụng công cụ thẻ điểm cân bằng (BSC) làm công cụ giúp Imexpharm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty nhằm thực thi tốt các mục tiêu chiến lược, tăng cường kiểm soát, quản trị tốt rủi ro, và là cơ sở để cơ cấu lại bộ máy tổ chức hiệu quả hơn.

Năm 2013 dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng Ban Điều hành, với slogan “Niềm tin chiến thắng”, S&M đã tập trung thâm nhập và phát triển thị trường OTC, tận dụng mọi cơ hội trên thị trường ETC. Với chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, nâng cao dịch vụ khách hàng, chăm sóc tốt khách hàng mục tiêu, năm 2013 S&M đã tập trung thực hiện các hoạt động sau:

 • Tập trung phát triển thương hiệu cho nhóm chủ lực: nhóm sản phẩm pms - Claminat, nhóm Cephalexin, nhóm kháng sinh chích, nhóm Probio...
 • Chương trình Maketing hỗ trợ bán hàng được triển khai đồng loạt, tập trung nhiều chương trình hội thảo, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo trên các kênh truyền thông đến người tiêu dùng. Ngày hội Claminat, chương trình Imexfamily đã tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của giới chuyên môn đối với sản phẩm Imexpharm.
 • Đội ngũ bán hàng, tiếp thị ngày càng chuyên nghiệp hơn thông qua các trải nghiệm thực tế và được đào tạo, huấn luyện bài bản. Chính sách bán hàng linh hoạt giúp doanh số của các sản phẩm chủ lực tăng trưởng tốt.
 • Mạng lưới phân phối tiếp tục được cũng cố và mở rộng, đến cuối năm 2013, Công ty đã bao phủ được hơn 10.000 khách hàng trên cả nước với 60 chi nhánh và nhà phân phối, tổ chức nhiều đợt tiếp xúc với khách hàng và nhà đầu tư, hướng dẫn tham quan nhà máy và được đánh giá rất cao.
 • Triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng tạo cảm xúc, ấn tượng tốt với khách hàng, giúp khối bán hàng tăng doanh số, như: Tổ chức gặp gỡ khách hàng VIP, chúc mừng sinh nhật khách hàng; Tổ chức chương trình trải nghiệm mùa hè thông qua khoá huấn luyện “Nhân - Trí - Dũng” cho con em khách hàng; Tổ chức thành công hội nghị khách hàng trên toàn quốc với chủ đề “Sự cam kết ngay từ đầu” với trên 4.000 khách hàng tham dự.

Những nỗ lực trên đã mang lại thành công lớn cho Imexpharm: tăng trưởng 42% trên thị trường OTC trong điều kiện cạnh tranh hết sức khó khăn, đồng thời sự tăng trưởng thị trường và khách hàng này theo hướng cam kết bền lâu.

Cùng với chiến lược phát triển sản phẩm thương hiệu Imexpharm, Công ty đã quan tâm đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nhiều máy móc hiện đại được trang bị mới, đội ngũ nhân sự R&D được bổ sung thêm và thường xuyên huấn luyện nâng cao về chuyên môn, GMP, ISO cũng như tham dự các hội nghị, hội thảo về các thành tựu trong công nghệ dược để hoàn thiện quy trình nghiên cứu.

Trong năm 2013 có 69 sản phẩm được cấp số đăng ký bao gồm sản phẩm mới, sản phẩm liên doanh, sản phẩm nhượng quyền; đã đưa ra thị trường 14 sản phẩm mới với công thức bào chế và quy trình sản xuất ổn định. Tổng số lượng sản phẩm của Imexpharm được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành đến thời điểm hiện tại là 251 sản phẩm.

Theo dự án BSC, năm 2013 bộ phận R&D cũng đã được luân chuyển và bổ nhiệm thêm nhiều nhân sự có năng lực. Chiến lược R&D giai đoạn 2013-2017 là: Phối hợp tốt cùng với S&M để đạt được mục tiêu đưa sản phẩm mới ra thị trường đầu tiên, nghiên cứu các sản phẩm nhượng quyền với Tập đoàn đa Quốc gia để hướng đến việc đưa sản phẩm tham gia đấu thầu theo quy định, và phát triển thêm dòng Thực phẩm chức năng cho Imexpharm.

Chất lượng cao, ổn định và luôn được cải tiến đã làm nên giá trị cốt lõi cũng như lợi thế cạnh tranh chính của Imexpharm trong suốt 30 năm qua. Vì vậy hệ thống quản lý chất lượng luôn được Công ty chú trọng đầu tư.

 • Hệ thống dây chuyền sản xuất, kiểm nghiệm, kho của Imexpharm Đạt tiêu chuẩn WHO GMP/GLP/GSP do Cục Quản lý Dược công nhận và các đối tác kiểm tra, đánh giá. Năm 2013 Imexpharm đã thực hiện tái đánh giá nhà máy Non-Betalactam, Penicillin, Cephalosporin theo tiêu chuẩn GMP-WHO, đánh giá GSP tổng kho.
 • Triển khai GDP đến các chi nhánh và trung tâm phân phối, đến nay số lượng đạt GDP là 19 chi nhánh.
 • Cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của ISO 9001:2008, ISO 22.000:2005 đã được chứng nhận phù hợp và được tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ hằng quý cho toàn Công ty.
 • Bước đầu triển khai hệ thống quản lý môi trường ISO 14000:2004.
 • Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) được kế thừa và phát huy, nhiều sáng kiến cải tiến chất lượng được áp dụng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và giảm chất thải rắn, chất thải độc hại...

HĐQT Imexpharm luôn chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt quan điểm minh bạch thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư. Công bố thông tin chính xác, kịp thời không chỉ là trách nhiệm của Imexpharm đối với nhà đầu tư mà là trách nhiệm của Công ty đối với sự phát triển bền vững. Imexpharm luôn công bố Báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác trung thực, rõ ràng, đúng tiến độ, kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư.

Năm 2013 HĐQT Imexpharm đã thông qua ĐHĐCĐ chọn Công ty Deloitte làm đơn vị kiểm toán độc lập. Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ kế toán tài chính và kê khai thuế.

Chính sách cổ tức cũng được công bố rõ ràng và chi trả mức cổ tức ở mức cao từ 20% - 22%, riêng năm 2013 mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua là 25% bằng tiền. Trong năm 2013, Imexpharm cũng đã hoàn thành việc chi trả cổ tức đúng thời hạn công bố cho cổ đông, với đợt 2/2012 vào ngày 28/06/2013 và tạm ứng đợt 1/2013 vào ngày 16/12/2013. Đồng thời, Công ty luôn thực hiện các hoạt động chăm sóc và tạo mối quan hệ thân thiết, lắng nghe và trao đổi thông tin với nhà đầu tư, lập bản tin nhà đầu tư hàng tháng, đăng tải trên website của Công ty mọi thông tin liên quan và gởi email cho các nhà đầu tư.

Thành tựu lớn nhất có thể kể đến trong năm 2013 của HĐQT Imexpharm không chỉ là phát triển thị trường OTC 42%, mà việc ổn định chế độ lương thưởng cho CB-CNV cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận. Trong những năm qua trước tình hình khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp đã cắt giảm lương, thưởng, giảm biên chế để duy trì hoạt động. HĐQT Imexpharm định hướng dù trong điều kiện kinh doanh nào thì nguồn lực con người luôn là tài sản quý giá phải quyết tâm gìn giữ và phát triển, đặc biệt là lao động chất xám trong ngành Dược. Vì vậy Imexpharm luôn cam kết giữ ổn định các chế độ và chính sách cho CB-CNV, tạo điều kiện tốt trong công việc, chăm sóc tốt về vật chất lẫn tinh thần, chú tâm đào tạo phát triển, để người lao động an tâm làm việc và cống hiến.

 • Tổng số CB-CNV tính đến 31/12/2013 là 883 người; Trong đó, trên Đại học 11 người, đại học 222 người, Cao đẳng - trung cấp 400 người, trình độ khác 250 người.
 • Năm 2013 Imexpharm đã phối hợp với Tập Đoàn Đào Tạo Và Tư Vấn Triển Khai Toppion để triển khai ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC), chương trình giải pháp chiến lược KSI - Key Strategic Initiative đã áp dụng triển khai trong công tác quản trị chiến lược cho đội ngũ quản lý cấp cao và trung tại Công ty Imexpharm.
 • Phối hợp với Toppion để huấn luyện khoá “Mô thức lãnh đạo” cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty.
 • Thực hiện 221 chương trình huấn luyện khác cho 2.999 lượt người tham dự trong đó có 204 chương trình huấn luyện nội bộ và 17 chương trình huấn luyện bên ngoài.
 • Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động như: BHYT, BHXH, BH tai nạn lao động, BH thất nghiệp, ký HĐLĐ 100% cho người lao động trong Công ty.
 • Qua phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, CB-CNV đã đóng góp 55 sáng kiến, cải tiến tiết kiệm chi phí, hợp lý hoá công việc đã được triển khai thực hiện. Có 20 đề tài nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, với tổng giá trị làm lợi từ các đề tài nghiên cứu và các ứng dụng hơn 1tỷ đồng. Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có ý tưởng sáng kiến, cải tiến với số tiền trên 100 triệu đồng.

Trách nhiệm với cộng đồng được xem là một chiến lược then chốt giúp Imexpharm phát triển ổn định và bền vững. Là một đơn vị sản xuất kinh doanh, Imexpharm luôn chia sẻ với cộng đồng bằng các hoạt động như: Chương trình khuyến học Imexpharm, ăn Tết với người nghèo, xây nhà tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giải thưởng Khuyến Tài Huỳnh Thúc Kháng tại TP. Đà Nẵng,
khám bệnh từ thiện, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc... Công ty luôn dành một khoản ngân sách nhất định mỗi năm khoảng 1 - 2 tỷ đồng cho các hoạt động trên. Imexpharm có thể tự hào là một trong những công ty Dược rất quan tâm đến nguồn nhân lực trẻ của đất nước thông qua các chương trình khuyến học, khuyến tài cho các thầy cô, học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Quốc gia và luôn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng trên cả nước.

Đối với môi trường, Imexpharm luôn thể hiện trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm điện, nước trong sản xuất kinh doanh thông qua các giải pháp cụ thể trong từng khâu, từng bộ phận đồng thời mạnh dạn đầu tư thay thế những thiết bị lỗi thời tiêu tốn nhiều điện năng; đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn đúng qui định của Luật Bảo Vệ Môi Trường; đầu tư, cải tiến sản xuất và sản phẩm để giảm tối đa phát thải, bảo vệ người lao động và đề cao an toàn vệ sinh lao động. Hiện nay tất cả các sản phẩm do Imexpharm sản xuất đều không sử dụng dung môi hóa chất. Đặc biệt, sản phẩm Kháng sinh “sạch” Claminat, Pharmox, Opxil,... của Imexpharm có nguyên liệu được sản xuất bằng công nghệ lên men rất an toàn với sức khỏe và môi trường.

Công ty luôn thực hiện tốt báo cáo môi trường gửi cho các cơ quan môi trường định kỳ hàng quý và hàng năm.

III. HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2013

Năm 2013 ngoài những thành tựu đạt được như trên, HĐQT Imexpharm cũng nhận thấy còn những hạn chế trong quản trị điều hành, cụ thể:

 • Nhà máy Penicillin tiêm chưa đi vào hoạt động: Theo công bố với quý cổ đông, nhà máy này sẽ được đưa vào hoạt động quý III/2013. Tuy nhiên, đến nay Nhà máy đã xây dựng xong và được Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận GMP-WHO nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân do việc đăng ký sản phẩm theo qui định đăng ký mới tại Thông tư 22/2009/TT-BYT của Bộ Y Tế mất nhiều thời gian hơn. Công ty đang tích cực bám sát để được cấp phép số đăng ký các sản phẩm sớm nhất có thể.
 • Nhà máy Cephalosporin Bình Dương công suất hoạt động còn thấp: Chỉ mới khai thác được 20%-30% công suất do ảnh hưởng từ chính sách đấu thầu, đặc biệt là dây chuyền thuốc tiêm chỉ khai thác mới 15%-20% công suất do chỉ sản xuất cung cấp cho bệnh viện thông qua đấu thầu.
 • Nợ quá hạn cao: Dự phòng rủi ro nợ khó đòi ngày 31/12/2013 là 15,4 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng so với số dư tại ngày 31/12/2012 do nợ bị chiếm dụng trong hệ điều trị. Tuy công nợ hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát của Công ty nhưng nó làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty; Công ty tích cực làm việc với các bệnh viện còn nợ tồn đọng để sớm thu hồi.
 • Chi phí khống chế vượt qui định: do một số khó khăn như đã báo cáo, Công ty chuyển đổi thị trường mục tiêu từ ETC sang OTC buộc phải gia tăng chi phí thị trường như: chi phí tiếp thị, hội nghị, quảng cáo,... làm tăng chi phí khống chế.
 • Đây là những hạn chế mà HĐQT đã nhận thấy trong quá trình điều hành năm qua cần được khắc phục trong năm 2014.

IV. KẾ HOẠCH - ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Chiến lược năm 2014: Trở thành doanh nghiệp có tổng doanh thu và thu nhập 1.000 tỷ đồng.

Năm 2014, tuy còn nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng được nhận định có nhiều tín hiệu tốt như: Kinh tế vĩ mô bắt đầu đi vào ổn định, đặc biệt là vấn đề lạm phát được kiểm soát; theo đó lãi suất dự kiến cũng sẽ tiếp tục giảm nhẹ tạo tiền đề tốt cho các doanh nghiệp huy động vốn sản xuất kinh doanh.

Đối với ngành Dược, thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BYT-BTC được kỳ vọng thay đổi theo hướng thuận lợi hơn đối với những công ty Dược đầu tư nghiêm túc cho dây chuyền sản xuất theo Luật Đấu Thầu Sửa Đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Bên cạnh đó thì dự báo của IMS về tốc độ tăng trưởng 17%-19% của ngành đến năm 2015, cùng với mức sống người dân tăng cao và sự quan tâm chăm sóc sức khỏe của người dân cũng là một điều kiện để các doanh nghiệp dược tiếp tục phát triển.

Với sự lạc quan thận trọng trên cơ sở dự báo thị trường, HĐQT đã xây dựng mục tiêu chiến lược năm 2014 như sau:

1. Chiến lược năm 2014:

 • Trở thành doanh nghiệp có tổng doanh thu và thu nhập 1.000 tỷ đồng; Giữ vững và phát triển thị trường tiềm năng.
 • Không ngừng phát triển R&D để cho ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới, chất lượng cao.
 • Tiếp tục đẩy mạnh khai thác hiệu quả các dự án đã đầu tư: Nhà máy Cephalosporin, Penicillin tiêm, SAP - ERP, BSC.
 • Xây dựng hình ảnh thương hiệu IMEXPHARM qua sổ tay văn hoá doanh nghiệp hiện đại và chuyên nghiệp.
 • Thu hút đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết đặc biệt với các tập đoàn nước ngoài.
 • Giữ vững và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng đã cam kết.
 • Phát huy vai trò các đoàn thể, đầu tư nguồn nhân lực có tâm, có tài, đoàn kết, đặt sự phát triển bền vững của Công ty lên trên mọi lợi ích.

2. Mục tiêu năm 2014:

Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 (tỷ đồng) Tăng trưởng
- Tổng doanh thu và thu nhập 1.000 17%
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ
phát triển khoa học và công nghệ
120 12,5%

Giải pháp chiến lược:

 • Đầu tư toàn diện và phát triển ổn định nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao thông qua các chính sách lương thưởng, phúc lợi, thăng tiến, chăm sóc sức khoẻ, đào tạo, tạo môi trường làm việc công bằng, phấn khởi, gắn bó, có niềm tin tương lai.
 • Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người lao động tham gia ý tưởng, sáng kiến và phát hiện kịp thời những nguy cơ rủi ro trong hệ thống để khắc phục phòng ngừa.
 • Rà soát lại hệ thống văn bản, quy chế, quy định công ty để kịp thời bổ sung, sửa đổi đảm bảo phù hợp thực tế và mang tính khả thi.
 • Đào tạo nguồn lực, hoạt động Marketing làm tiền đề phát triển bền vững và mở rộng thị phần, tăng doanh số đặc biệt là doanh số xuất khẩu.
 • Tạo điều kiện thu hút đối tác bên ngoài phù hợp để hợp tác sản xuất, gia công nhằm khai thác hết công suất các nhà máy.
 • Sử dụng nguồn lực tài chính đầu tư cho việc nâng cao hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm.
 • Phấn đấu tăng danh mục sản phẩm trong nhóm sản phẩm chủ lực có doanh thu cao nhất và phát triển danh mục sản phẩm thực phẩm chức năng.
 • Triển khai kế hoạch nâng cấp nhà máy Cephalosporin và Penicillin tiêm lên tiêu chuẩn PIC/S-GMP đúng tiến độ.
 • Triển khai ứng dụng có hiệu quả thẻ điểm cân bằng (BSC) để quản trị công ty, đó cũng chính là công cụ giúp Imexpharm quản trị và thực thi chiến lược, tăng cường kiểm soát và quản trị rủi ro, mạnh dạn cơ cấu lại bộ máy tổ chức hiệu quả hơn.

V. KẾT LUẬN:

Năm 2013 vừa qua, đan xen những khó khăn và cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Imexpharm cùng với Ban Điều hành đã nỗ lực không ngừng tìm ra giải pháp kinh doanh, dựa trên lợi thế nền tảng về thương hiệu và chất lượng cao của sản phẩm, một mặt thâm nhập sâu vào thị trường OTC hiện có, phát triển thêm thị trường mới; mặt khác đã chủ động tìm kiếm đối tác mới để hợp tác sản xuất nhượng quyền định hướng cho thời gian tới, bên cạnh đó là quyết định chủ trương lớn nâng cấp các nhà máy lên tiêu chuẩn PIC/S-GMP làm giải pháp khả thi cho thị trường ETC. Song song đó là đầu tư công cụ BSC, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là R&D để đáp ứng cho yêu cầu phát triển trong tương lai. Với những kết quả đạt được của năm 2013, HĐQT Imexpharm tin tưởng đó sẽ là những nền tảng định hướng tốt góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ chiến lược của nhiệm kỳ 2013-2017.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng chiến lược - kế hoạch năm 2014.