Báo cáo tổng quan về phát triển bền vững

Nội dung báo cáo

Là một phần trong nội dung Báo cáo thường niên năm 2013, Báo cáo phát triển bền vững của Imepxharm thể hiện những nội dung trọng yếu trong hoạt động của Imexpharm có liên quan đến phát triển bền vững: vấn đề an toàn và sức khỏe lao động, môi trường và năng lượng, sản phẩm có trách nhiệm, phát triển con người và kinh tế địa phương, và những hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Báo cáo được tham khảo và xây dựng dựa trên các hướng dẫn của Global Reporting Initative (GRI), G3.1 về lĩnh vực hóa chất (hóa dược), và hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững của Công ty tài chính Quốc tế IFC, nội dung hướng dẫn Môi trường - Sức khỏe - An toàn theo EHS ngành hóa dược. Những nội dung theo GRI đã trình bày trong Báo cáo thường niên ở trên là: Thông tin chung về công ty, Cơ cấu tổ chức, Quản trị công ty, Cơ cấu lao động, Chính sách đối với người lao động, Đào tạo và phát triển nghề nghiệp...

Phạm vi và kỳ báo cáo

Vấn đề an toàn và sức khỏe lao động, môi trường và năng lượng có liên quan đến các nhà máy chính như: Nhà máy và Tổng kho tại TP. Cao Lãnh, nhà máy và kho Bình Dương.

Tất cả hoạt động trách nhiệm xã hội được báo cáo nằm trong khuôn khổ hoạt động toàn công ty năm 2013 của Imexpharm.

Imexpharm sản xuất kinh doanh chủ yếu là dược phẩm với cơ sở vật chất xây dựng kiên cố bê tông cốt thép. Công ty sử dụng điện công nghiệp và dầu DO. Nhiệt độ trung bình trong sản xuất 22oC - 28oC.