Phát triển con người và kinh tế địa phương

 

Mọi người lao động đều được tạo cơ hội như nhau để làm việc, sáng kiến, đào tạo phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân.

Hoạt động hơn 30 năm qua, tạo việc làm ổn định cùng với các ưu đãi khác cho hàng ngàn người tại Cao Lãnh, thực hiện nộp ngân sách đầy đủ cùng các chương trình xã hội phúc lợi khác tại địa phương, Imexpharm thật sự đã đóng góp rất lớn cho sự thịnh vượng của TP. Cao Lãnh nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Năm 2013, Imexpharm đã nộp ngân sách cho địa phương hơn 71 tỷ đồng, đảm bảo đời sống cho trên 883 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Không những đảm bảo đời sống vật chất, Imexpharm còn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho CB-CNV. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và du lịch hàng năm thật sự là những chương trình khích lệ người lao động thêm hăng say với công việc. Không những vậy, Imexpharm còn tạo môi trường làm việc công bằng, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo. Mọi người lao động đều được tạo cơ hội như nhau để làm việc, sáng kiến, đào tạo phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân. Cơ hội thăng tiến là công bằng và Imexpharm đang nỗ lực xây dựng Bộ tự điền đánh giá năng lực lãnh đạo, từ đó nhân viên có thể biết được tiêu chuẩn để phấn đấu phát triển sự nghiệp tại Imexpharm.