Các chỉ số tài chính cơ bản 2010 - 2013

Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu / Tổng doanh thu và thu nhập / Lợi nhuận trước thuế

 

Cơ cấu doanh thu theo thị trường 2012 - 2013

 

Các chỉ số năng lực hoạt động

Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2012 2011 2010
Kỳ lưu kho bình quân Ngày 176 190 183 161
Kỳ thu tiền bình quân Ngày 76 87 91 89
Kỳ trả tiền bình quân Ngày 115 116 128 150
Vòng quay tài sản cố định Lần 3,19 3,39 3,71 4,28
Vòng quay Tổng tài sản Lần 0,95 0,95 0,98 1,03

ROS, ROA, ROE

 

Các chỉ số khác

Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2012 2011 2010
Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) VND 3.695 5.016 5.333 6.934
Giá trị sổ sách của một cổ phiếu (BV) VND 43.449 42.751 46.601 50.538
Giá trị trường/Thu nhập một cổ phiếu (P/E) Lần 10,1 7,0 7,3 8,9