Các công ty có liên quan

CÔNG TY CON: Không có

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Tên các công ty liên kết, tỷ lệ vốn góp tính đến ngày 31/12/2013 như sau:

Tên công ty liên kết Nơi thành lập và hoạt động Tỷ lệ phần sở hữu (%) Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (%) Hoạt động chính
Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại TP. HCM 26,00% 26,00% Sản xuất và bán buôn dược phẩm
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm An Giang 25,86% 25,86% Sản xuất và bán buôn dược phẩm
Công ty Cổ phần Dược Spharm Sóc Trăng 29,48% 29,48% Sản xuất và bán buôn dược phẩm
Công ty Cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười Đồng Tháp 20,00% 20,00% Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu

Chi tiết số vốn đã đầu tư vào các Công ty liên kết tại ngày 31/12/2013 như sau:

(Đvt:VND)
Tên công ty Vốn đã góp 31/12/2013 Vốn đã góp 31/12/2012
Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại 182.000.000 182.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Công ty Gia Đại (182.000.000) (182.000.000)
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 14.393.326.700 14.393.326.700
Công ty Cổ phần Dược Spharm 8.668.680.000 8.668.680.000
Công ty Cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười 2.340.000.000 1.800.000.000
Cộng 25.402.006.700 24.862.006.700

GIAO DỊCH NỘI BỘ VỚI CÁC BÊN LIÊN KẾT

Giao dịch với các bên liên kết như sau:

          (Đvt:VND)
Phải thu     31/12/2013   31/12/2012
Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại     6.944.814.539   6.944.814.539
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm     747.884.064   34.650.000
Công ty Cổ phần Dược Spharm     -   -
Phải trả     31/12/2013   31/12/2012
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm     -   1.177.644.252
Bán hàng     2013   2012
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm     11.954.183.471   1.108.669.951
Công ty Cổ phần Dược Spharm     182.995.021   -
Mua hàng     2013   2012
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm     11.028.655.155   525.556.500
Công ty Cổ phần Dược Spharm     951.302.100   -

THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Trụ sở chính:
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (84.76) 3856 961
Fax: (84.76) 3857 301
Website: www.agimexpharm.com

Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Mua bán thuốc, dược phẩm
  • Mua bán mỹ phẩm
  • Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm
  • Mua bán sinh phẩm y tế
  • Sản xuất nước uống
  • Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
  • Mua bán thực phẩm chức năng

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2012-2013 của Agimexpharm:

(Đvt: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % 2013/2012
Doanh thu thuần 204.292 253.266 124,0%
Lợi nhuận gộp 81.601 92.521 113,4%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 8.681 15.288 176,1%
Lợi nhuận trước thuế 8.966 15.354 171,2%
Lợi nhuận sau thuế 6.883 11.033 160,3%
EPS (VND) 2.607 4.179 160,3%
Tổng tài sản 127.820 145.425 113,8%
Vốn điều lệ 26.400 26.400 100,0%
Vốn chủ sở hữu 61.123 67.730 110,8%
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 của Agimexpharm)

Địa chỉ: 45-47 Hai Bà Trưng, P.1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (84.79) 2211 887
Fax: (84.79) 3826 654

Lĩnh vực kinh doanh:

  • Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thiết bị vật tư y tế.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2012-2013 của Spharm như sau:

(Đvt: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % 2013/2012
Doanh thu thuần 28.185 36.594 129,8%
Lợi nhuận gộp 5.934 5.700 96,1%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (240) 71 (29,6%)
Lợi nhuận trước thuế 107 398 372,0%
Lợi nhuận sau thuế 107 398 372,0%
Tổng tài sản 40.539 44.694 110,2%
Vốn điều lệ 19.900 19.900 100,0%
Vốn chủ sở hữu 30.248 30.646 101,3%
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Spharm)