Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Bà TRẦN THỊ ĐÀO

 • Sinh năm: 1952
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Phụ trách chiến lược phát triển; Giám sát mục tiêu chiến lược khối kinh doanh; Giám sát hoạt động và tham gia quản trị tại các công ty liên kết.

Quá trình công tác:

 • 1984 – 2004: Giám đốc Công ty Dược Đồng Tháp – Dược TW7 – Imexpharm
 • 2005 – Tháng 05/2013: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm
 • Từ tháng 05/2013: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Imexpharm

Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

 • Sinh năm: 1962
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Phó Tổng Giám đốc: Phụ trách điều hành chung hoạt động của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định HĐQT; Giám sát thực hiện mục tiêu chiến lược Khối tài chính; Phụ trách Quan hệ công chúng và công bố thông tin; Giám sát hoạt động và tham gia quản trị tại các công ty liên kết.

Quá trình công tác:

 • 1995 – 1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I – Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp
 • 1999 – 2004: Phó Giám đốc Công ty Dược Đồng Tháp – Dược TW7 – Imexpharm
 • 2005 – Tháng 05/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
 • Từ Tháng 05/2013: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

Ông HUỲNH VĂN NHUNG

 • Sinh năm: 1973
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ toàn Công ty.

Quá trình công tác:

 • 1998 – 2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
 • 2007 – 2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
 • 2012 – Tháng 05/3013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

Bà NGUYỄN THỊ THU HỒNG

 • Sinh năm: 1961
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học, MBA

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của khối xuất nhập khẩu, cung ứng, liên doanh, nhượng quyền, hàng theo đơn; Theo dõi hoạt động và đóng góp cho việc quản trị tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (chưa niêm yết).

Quá trình công tác:

 • 1989 – 2004: Trưởng Chi nhánh TP. HCM Công ty dược Đồng Tháp – TW7 – Imexpharm
 • 2004 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm

Ông PHAN HOÀNG MINH TRÍ

 • Sinh năm: 1965
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng

Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Phụ trách các hoạt động về tài chính, kế toán, kiểm toán của toàn Công ty; Giám sát tài chính của các dự án đầu tư; Giám sát vốn đầu tư ra bên ngoài.

Quá trình công tác:

 • 1990 – 1991: Kế toán trưởng Chi nhánh Campuchia Công ty Damex
 • 1991 – 2005: Kiểm soát viên thuế tại cục thuế tỉnh Đồng Tháp
 • 2005 – 2006: Trợ lý Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Cần Thơ
 • 2007 – 2008: Kế toán trưởng Imexpharm
 • 2008 đến nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Imexpharm

Bà NGUYỄN KIÊM PHƯƠNG

 • Sinh năm: 1958
 • Nguyên quán: Đồng Tháp
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng Tổng hợp: Phụ trách các vấn đề liên quan cổ đông và cổ phiếu; Cập nhật các văn bản pháp quy và quản trị hành chánh các hoạt động của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; Làm thư ký cho HĐQT.

Quá trình công tác:

 • 2001 – 2006: Thành viên HĐQT, Giám đốc phòng Hành chánh nhân sự Imexpharm
 • 2007 đến nay: Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng tổng hợp, Chủ tịch công đoàn Imexpharm

Ông NGUYỄN QUÝ SƠN

 • Sinh năm: 1959
 • Nguyên quán: Hà Nội
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học, MBA

Thành viên HĐQT: Tham gia thúc đẩy hoạt động Xuất nhập khẩu, hỗ trợ công tác đối ngoại.

Quá trình công tác:

 • 1986 – 2005: Trưởng phòng kế hoạch, Xuất nhập khẩu, Phó Giám đốc Công ty dược TW1
 • 2005 – 2007: Giám đốc Công ty dược TW1
 • 2007 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam
 • 2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam; là Thành viên HĐQT Imexpharm từ năm 2013

Ông TRẦN ANH TUẤN

 • Sinh năm: 1973
 • Nguyên quán: TP. HCM
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA

Thành viên HĐQT: Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng; Tư vấn quản trị cho HĐQT; Một số hoạt động khác liên quan về kinh tế vĩ mô.

Quá trình công tác:

 • Hiện nay là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm

Ông VÕ HỮU TUẤN

 • Sinh năm: 1974
 • Nguyên quán: Quảng Nam
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương, Đại học KT Sydney UTS (Úc)

Thành viên HĐQT: Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Imexpharm; Giám sát việc công bố thông tin của công ty.

Quá trình công tác:

 • Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại TP. HCM
 • Giữ chức vụ Thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen (đã niêm yết), Công ty Lâm Thủy Sản Bến Tre (đã niêm yết), Công ty Cổ phần thương mại SMC (đã niêm yết)
 


THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN LÃNH ĐẠO NĂM 2013

Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị:

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017 ngày 17/05/2013 đã bầu ra HĐQT mới gồm 9 thành viên, trong đó:

 • Ông Nguyễn Quốc Định được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho Bà Trần Thị Đào.
 • Bà Trần Thị Đào được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT.
 • Bổ sung thêm một thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Quý Sơn - thành viên không điều hành.

Thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành:

Năm 2013 không có thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành của Imexpharm.

Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát:

Năm 2013 không có thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát của Imexpharm.