Tagline

" Củng cố nội lực vững mạnh "

Năm 2013 Imexpharm tiếp tục tái cấu trúc tổ chức theo BSC, kiện toàn nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu phát triển giai đoạn tới.

Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc: Phụ trách chiến lược phát triển; Giám sát mục tiêu chiến lược khối kinh doanh; Giám sát hoạt động và tham gia quản trị tại các công ty liên kết. ...

Giới thiệu Ban Điều hành

Gắn bó 30 năm với Công ty, hiện nay trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Bà Đào toàn tâm toàn ý với Imexpharm, là người có công lớn phát triển một Xí nghiệp sản xuất dược nhỏ trong tỉnh Đồng Tháp trở thành Imexpharm như hô ...

Giới thiệu Ban Kiểm soát

Tháng 04/2012 - Tháng 06/2013: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai, phụ trách quan hệ nhà đầu tư Tháng 07/2013 đến nay: Trưởng nhóm ngân quỹ và quan hệ nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Ông Tuấn ...

Phát triển toàn diện nguồn nhân lực

Tiền lương, thưởng được trả cho CB-CNV theo quy định pháp luật và quy chế lương, thưởng của Imexpharm, trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc của từng chức danh, theo chuyên môn, tay nghề để đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. ...